design team member luzifi. Look at www.luzifi.com

maandag 31 maart 2008

Snowfun in Austria.


This spread I made this weekend.
I had a lot of snow-photo's, so I tried to get as many of these photo's on a spread.
I like the blue and green's with brown ink on the edges.
Pretty colorful, don't you think?
Deze spread maakte ik het afgelopen weekend.
Ik had veel sneeuw foto's, dus probeerde ik zoveel mogelijk op een spread kwijt te kunnen.
Ik vind de kleuren blauw en groen met de bruin beïnkte randen erg leuk.
Wel kleurig, vind je ook niet?

Using hings and a lot of tags./ Het gebruik van scharniertjes en veel labels.


By using hings you can use a lot of photo's on a LO.
Also making photo's on tags you can put a lot of photo's on one page.
Door het gebruik van scharniertjes kun je veel foto's verwerken op een Lay Out.
Ook door foto's op labels te plakken kun je veel foto's kwijt op een bladzijde.

Open the doors!/ Open de deuren!


I like to make little projects with doors.
This way I can hide journals or get rid of a lot of photo's.
Ik vind het leuk kleine projectjes te maken met deurtjes.
Op deze manier kan ik journaaltjes verstoppen of veel foto's verwerken.

Detail pocket.


Here a detail from a pocket.
I made two cuts, so in the first en third area there's room for two tags.
On the second area I made the A (ustria).
Hier een detail van het zakje.
Ik maakte twee inkepingen, zodat er in de eerste en derde ruimte een labeltje past.
Op de tweede ruimte plakte ik een A, wat staat voor Austria.

woensdag 26 maart 2008

Elise's Challenge 2008: week 13=SPRING/ Elise's uitdaging 2008, week 13=Lente.

What does SPRING means to me?
I tried to explain on a transparant, so you can see thrue....
The front is how I like SPRING, but as you can see thrue....
Reality is a little more....What to say?

BRRRRR + SNOW!!!!!!
You can read on the backside what my "dream"SPRING is and then it also shows reality.
On the back of the snow-page you can read how the day's have been here this week....
All on one transparant! Just love it!
Gives you so many possibility's!

Wat betekent LENTE voor mij?
Ik heb geprobeerd het uit te leggen op een transparante vel, zodat je er door kunt kijken......
De voorkant laat mijn favoriete lente zien, maar als je er goed door kijkt.....
De realiteit is hier op dit moment ietsje anders..............Wat zal ik ervan zeggen?

BRRRR + SNEEUW!!!
Op de achterkant van het eerste blaadje kun je mijn " droom" lente lezen en dan rechts heb je direkt de realiteit. Op de achterkant van de sneeuw-foto kun je lezen hoe het hier is en was van de week.......
Alles op een transparant velletje! Ik vind het geweldig!
Het geeft je zo veel mogelijkheden!

What does SPRING means to me?/ Wat betekent Lente voor mij?


Just read it.....
Lees het maar....

SPRING??/LENTE??

Amazing, isn't it? On this side I used a clear stamp "snowflakes"and stamped it with white stazon ink on the transparant. The "BRRRR"is a rub on.
Ongelooflijk, he?
Op deze kant gebruikte ik de stempel "sneeuwvlokken" en ik stempelde met witte Stazon inkt op de transparant. Het "BRRRR"is een rub on.

Reality!/ Realiteit!

Spring 2008: the reality is....We have SNOW!
And snow-storms.....
The trains in the Netherlands have trouble and it is cold!
I feel like this little, lazy Polar bear.....
I stamped it and then put some clear embossing powder on it and heated it with the heat tool.
Also used white rub ons.

Lente 2008: de realiteit is.....We hebben SNEEUW! En sneeuwstormen......
De treinen in Holland hebben moeite en het is koud!
Ik voel me als deze, luie ijsbeer....... Ik stempelde het en deed er wat transparante embossing poeder op, die ik verhitte met de heat tool. Ook gebruikte ik witte rub ons.

So handy!/ Zo handig!

This wooden basket comes so handy to keep my gel pens in it. Do you know the best way to store them is when they lay down flat?

Dit houten mandje is zo handig om mijn gel pennen in te bewaren. Wist je, dat je deze pennen het beste liggend kunt bewaren?

Wooden basket/ Houten mandje.


I once (long time ago) bought this wooden basket. I was thinking to myself: What to do with this cutie pie?
So...I started scrapping left over papers on it and flowers. I did paint the edges first.
Ik kocht eens (lange tijd geleden) dit houten mandje.
Ik dacht bijmezelf: Wat zal ik eens met dit schatje doen?
Dus....Heb ik het bescrapt met restjes papier en met bloemen. Eerst had ik de randen geverfd.

dinsdag 25 maart 2008

FLOWER/ BLOEM.


I just love the bling-bling on it!
Ik vind het geschitter op de bloem zo mooi!

My experimental flowers/ Mijn experiment-bloemen.


While I am home to recoop from the operation, I have time to do some experiments.
I used felt flowers and made layers, using paper and prima flowers as well. Then I sew beats and other stuff on the flowers.
I think they would look great on the cover of a summer-album!
Nu ik thuis aan het herstellen ben na de operatie, heb ik tijd wat te experimenteren.
Ik nam vilt bloemen als ondergrond en maakte laagjes, waarbij ik gebruik maakte van papier en prima bloemen. Toen heb ik er kraaltjes en lovertjes op genaaid en ook nog wat plakstrass, enz.
Ik denk, dat het leuk zal staan op de kaft van een zomer album!

Silver flowers./ Zilveren bloempjes.


These silver flowers are home made, too.
I put a little red juwel (strass) in the middle and I am going to use them on a Christmas-LO.
Ook deze zilveren bloempjes zijn gehaakt.
Ik heb een rood strass-steentje in het midden geplakt en ik ga ze gebruiken op een kerst-LO.

Home made flowers for the 2009 album/ Zelfgemaakte bloemetjes voor het 2009 album.

Last night I put some ribbon on the rings.
And I made some flowers to pimp the album in future.
Marjolein, the papers are from POLAR BEAR PRESS.
I bought it in Doorn (PAPER AND PICTURES) when it was on sale!
I think you can find them on: polarbearpress.com

Gisteravond heb ik lint en stof geknoopt aan de ringen .
En ik heb wat bloempjes gehaakt om het album in de toekomst op te pimpen.

maandag 24 maart 2008

I am ready for 2009!/ Ik ben klaar voor 2009!

Elise's Challenge 2008 is very good for me: it keeps me alert and it makes me think very hard!
So...I made this book allready for the year 2009! I know...I am a little early, but....
Life goes on and on....Before we know it will be december again.
I just loved the warm and bright colors and ofcourse I used the ZUTTER!
LOVE MY ZUTTER, too.

Elise's uitdaging 2008 is erg goed voor mij. Het houd me alert en het doet me goed nadenken over de woorden!
Dus....Ik maakte dit boek alvast voor het jaar 2009!
Ik weet het....Ik ben een beetje aan de vroege kant, maar......
Het leven gaat zo snel.....Voordat we het weten zitten we weer in de decembermaand.
Ik vond deze kleuren zo warm en kleurrijk en natuurlijk gebruikte ik de ZUTTER!
IK HOU OOK VAN M'N ZUTTER!

Using alcohol ink and stazon ink+stamp/ Gebruik van alcohol inkten en stazon ink+stempel.


I made a bouquet with alcohol ink's on the mica.
Then I stamped with a bouquet-stamp on the alcohol ink's using the stazon ink.
After I got a tissue and wiped off the stazon ink.
It's hard to see, but the bouquet stamp is in the alcohol ink without the stazon ink.
Looks very pretty.
Ik maakte een boeket met alcohol inkten op het mica.
Toen stempelde ik met een boeket-stempel op de alcohol inkten met stazon inkt.
Met een tissue wreef ik er de stazon inkt weer af. Het is misschien een beetje moeilijk te zien, maar het boeket staat in het alcohol inkt zonder de stazon inkt.
Ziet er mooi uit.

Mica is fun!/ Mica is leuk!

The mica plasic is fun to use in a book. It gives you a nice way to look thrue.
I colored the plastic edges with a mix of acryl-paint and gloss.
This way it doesn't damage.

Het mica plastic is leuk om in een boekje te gebruiken. Het geeft je de mogelijkheid een doorkijkje te maken.
Ik verfde de randjes met een mix van acryl verf en gloss.
Op deze manier beschadigt het niet.

Stamping with plastic/ Stempelen met plastic.


I got a present, wrapped in bubbled plastic.
This bubbled plastic is very nice to stamp with. Just do it!
Ik kreeg een cadeau, verpakt in bubbeltjes plastic.
Dit bubbeltjes is zo leuk om mee te stempelen.
Gewoon eens doen!

Stamping round the edges/ Stempelen om de randen.


It looks so nice to stamp the edges.
No pattern, just free stamping.
The next page has embossing powder, heated with the heat tool.
De gestempelde randen zien er gewoon leuk uit.
Geen patroon, gewoon vrij gestempeld.
De volgende pagina heeft langs de rand embossing poeder, dat is verhit door middel van de heat tool.

Embossing powder/ Embossing poeder.


Stamping with stazon ink/ stempelen met stazon inkt.


Here I just stamped swirls with stazon ink.
Hier heb ik krulletjes gestempeld met stazon ink.

Stamping on mica/ stempelen op mica.


I like to explore all kinds of technics.
One of them is stamping with acryl-paint on mica.
Ik vind het leuk allerleu techniekjes uit te proberen.
Een ervan is stempelen met acrylverf op mica.

Thanks/ Bedankt.

Lieve Mien en Simone,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de mooie kaart en de lieve woorden, die erin stonden!
Ik weet niet wie van jullie twee de kaart heeft gemaakt, maar ik vind het echt een schitterende kaart in warme kleuren!

Tot gauw, groetjes, Jen.

zondag 23 maart 2008

Box number three/ Doosje nummer drie.


I don't know what to do with all the boxes, but they are so nice to make and they look so very pretty.....
I just love the romantic papers......
Ik weet niet wat ik allemaal met deze doosjes ga doen, maar ze zijn zo leuk te maken en ze zien er zo leuk uit.......
Ik vind die romantische papiertjes zo mooi.....

Label/ Kaartje.


I really like to make the labels nice, too.
I used flowers and little pearls and ribbon.
Ik vind het erg leuk om de kaartjes ook mooi te maken.
Ik gebruikte bloemetjes en kleine plak-pareltjes en lint.

Lid of the box/ Deksel van het doosje.


I made another box. This one is very nice to keep your rings in.
The lid is with a flower and pretty ribbon and pin.
Ik maakte nog een doosje. Deze is erg leuk om wat ringen in te doen.
Het dekseltje heeft een bloem met lint en een speld.

Birthday/ Verjaardag.

I was in Austria on my Birthday, so...Peter and myself had family over to celebrate.
I got a big paperbloc and embellishments from K&Company....
Just LOVELY!

Ik zat in Oostenrijk op mijn verjaardag, dus.....Peter en ik hadden wat familie over om het nog te vieren.
Ik kreeg een groot papierblok en toebehoren van K&Company....
Gewoon PRACHTIG!

Birthday presents/ Verjaardagscadeau's

I am soooo very happy with my paperblocs! The Scrappy Cat's are so bright! And the stickers match!
Ik ben zoooo blij met mijn papierblokjes! De Scrappy Cat's zijn zo vrolijk van kleur! De stickers passen erbij!

Yep...I was there, too/ Ja, ik was er ook.


Bjorn likes it when I play with little dolls.
I make funny voices and he loves this.
Bjorn vindt het leuk wanneer ik met kleine popjes speel.
Ik maak dan grappige stemmetjes en daar houdt hij van.

Sorry....Upside ....I did it wrong...? Sorry....Opzij kant....Ik deed iets verkeerd....


Ingmar is happy, too....
Ingmar is ook blij....

Can't stop....../ Komt niet meer bij......


As you can see...
This young man can't stop anymore....
Big FUN!
Zoals je ziet....
Deze jonge man kan niet meer stoppen.....
Grote PRET!

Funny dad doing it again!/ Grappige paps doet het weer!


Every year Peter is breaking his egg by banging it to his head!
The boy's are alway's falling of there chair's laughing......
Ieder jaar weer breekt Peter zijn ei door het tegen zijn hoofd te slaan!
De jongens vallen altijd van het lachen van hun stoel.......

Bjorn is ready for his brunch!/ Bjorn is er klaar voor!


Bjorn is alway's so happy!
He enjoy's every meal and he is so easy: he likes everything!
Bjorn is altijd zo blij!
Hij geniet van iedere maaltijd en hij is zo makkelijk: hij lust alles!

More goodies/ Meer heerlijkheden.


It looks like everything overhere is controlled by food, but that is not the case!
Peter and myself did celebrate our Birthday's on saturday.
Het ziet er naar uit alsof alles hier draait om eten, maar dat is niet het geval!
Peter en ik vierden gisteren onze verjaardagen.

Yummie!/ Lekker!


Isn't this a good looking muffin?
So inviting!
Almost to beautiful to be eaten.....
Too late....The boy's ate them allready!
Is dit geen goed uitziende muffin?
Zo uitnodigend!
Bijna te mooi om op te eten......
Te laat....De jongens hebben ze al opgepeuzeld!

Flowers and bunnie's/ Bloemen en haasjes.

Just a detail of what is on the table.
Een detail van hetgeen er op de tafel staat.

Easter-brunch/ Paas-brunch.

I still can't eat, but my family can! So Peter woke me up and asked me to make the traditional Easter-brunch. Ofcourse! Why not? So I did.....Every year I decorate the table and the boy's are alway's very surprised, because every year I try the best!

Ik kan nog steeds niet eten, maar mijn gezin natuurlijk wel! Dus, Peter maakte me wakker en vroeg me of ik de traditionele Paas-brunch wilde maken. Natuurlijk! Dus deed ik het....
Ieder jaar versier ik de tafel en de jongens zijn altijd verrast, want ieder jaar doe ik weer mijn best!

vrijdag 21 maart 2008

Challenge 08> week 12: LUCK/ Uitdaging 08> week 12 : GELUK.


No words.....
No explain......
Just.........
Lucky me......
100 %........MY LUCK!
Geen woorden......
Geen uitleg...............
Gewoon.........
Ik ben een bofkont...................
100 %..........MIJN GELUK!

Pretty box/ Mooi doosje.


I am so happy with my K&Company paperbloc!
Ik ben zo blij met mijn papierblok van K&Company!

Front of the box/ voorkant van het doosje.


Ain't it a cutie-pie?
Is het geen schatje?

Book in box/ boekje in doosje.


Here's the front of the little book.
I used a lot of scraps (left overs) for this book and that makes it so fun to do!
Hier is de voorkant van het boekje.
I gebruikte veel scraps (overgebleven resten) voor dit boekje en dat maakt het extra leuk te maken!

Using left overs...Real scrap!


Pieces of journaling/ stukjes van kant en klaar journaal.


For the Pipoos-store I had to demonstrate the new Journaling-blocs. I got some pieces and I kept these pieces. I used them in this book (left page).
Voor de Pipoos demonstreerde ik de nieuwe papierblokjes JOURNAAL.
Ik had restjes en bewaarde ze. Hier heb ik wat van de resten gebruikt (linker bladzijde).

Last page/ laatste bladzijde.


Here is the end of the book.
Hier is het einde van het boekje.

Boxes./doosjes.

Last week I bought a bloc with papers. You can make boxes out of these.
Here is one of them.
Vorige week kocht ik een papierblok. Hieruit kun je doosjes maken.
Hier is er eentje.

donderdag 20 maart 2008

I am back!/ Ik ben terug!

No.....
No picture yet!
I don't think so......
Although I have wonderful lips!
Too bad it is all because of the tremendous swelling and it will go away.........
The operation was not too bad.....
There were three doctors to operate on me and one assistent.
Everybody had there own task and it took about a half hour.
Now I 'm recooping: no food, no hot drinks and no sour drinks.....
So...A perfect diet?
Ingmar thinks my stomach makes irritating noises.
Well......What to say/ what to do?
I am glad this is over!
See ya!

Nee......
Nog geen foto!
Alhoewel ik prachtige, volle lippen heb!
Helaas komt dit door de enorme zwelling en gaat het weer weg.........
De operatie viel best wel mee.
Er waren twee plastische chirurgen, een in opleiding en een operatie-assistente.
Iedereen had haar/zijn eigen taak en het duurde ongeveer een half uur.
Nu mag ik herstellen: niet eten/ geen hete dranken en geen zure sapjes.......
Dus...Een perfect dieetje?
Ingmar vindt, dat mijn knorrende maag maar irritante geluiden maakt.
Maar goed...Wat zal ik ervan zeggen/Wat doen we eraan?
Ben blij, dat het gebeurd is!
Tot gauw!

dinsdag 18 maart 2008

EVEN GEEN CURSUSSEN!

Beste cursisten,

Woensdag, 19 en donderdag, 20 maart '08 ben ik door een operatie even NIET in staat scrap-lessen te geven.
Ik heb de meeste van jullie al kunnen bereiken.
Ik neem wel contact op met jullie wanneer de lessen zullen worden ingehaald.

Langs deze weg wens ik jullie allen een heel Goed Paasfeest toe.

Groetjes, Jen.

zondag 16 maart 2008

Scrap/ Afval, of rest!

I bought some ink and it was in a plastic box.
I painted the corners and the edges with orange acryl-paint and then I used left over papers to pimp up the plastic box. Two Prima Marketing flowers are on top!
Nice to make a little book for this box.

Ik kocht inkt en het zat in een plastic doosje. Ik verfde de hoekjes en randen met oranje acryl-verf en gebruikte restjes papier om het plastic doosje op te pimpen. Twee Prima Marketing bloemetjes op de voorkant! Leuk om er een klein boekje bij te maken.

jUST MADE FOR A LITTLE BOOK/ GEMAAKT VOOR EEN KLEIN BOEKJE.


AS YOU CAN SEE; JUST GOOD ENOUGH FOR A SMALL BOOK!
ZOALS JULLIE ZIEN; PRECIES GOED VOOR EEN KLEIN BOEKJE!

MY GOODIES!


Scrap-festival Pipoos.

In Groningen the manager of the Pipoos store did ask me to come and brighten up the Scrap-festival. My task was to demo JOURNALING!
It was a nice day and it was again FUN to do!
And this is what I bought for my self to have more fun at home with my goodies!
The colors are so beautiful! The papers are from K&Company "Urban Rhapsody"and "Mira".
The small bloc embellishment paper is called "Tropical Travel"from Making Memories.
The big bloc is from K&Company and it is filled with gift boxes> very pretty by the way!!
The clear stamps FARM are cute and the foam stamps TRAVEL were so cheap: from 6.50 euro for 2.99.......I could not leave them in the store....
They were shouting at me:"BUY US, TOO!"

In Groningen de locatieleider van de Pipoos vroeg me of ik het Scrap-festival wilde opluisteren. Mij taak was om een demo te doen van JOURNAAL!
Het was een gezellige dag en het was weer LEUK te doen!
En dit is wat ik voor mezelf kocht om thuis nog meer plezier te hebben met mijn spulletjes!
De kleurtjes zijn zo prachtig! The papieren zijn van K&Company "Urban Rhapsody"en "Mira".
Het kleine blok heet "Tropical Travel"van Making Memories.
Het grote blok is van K&Company en is gevuld met cadeau-doosjes> overigens erg mooi!!
De doorzichtige stempels BOERDERIJ zijn zo leuk en de foam stempels waren zo goedkoop: van 6.50 euro voor 2.99.......Ik kon ze niet in de winkel laten liggen.......
Ze riepen me dan ook: "Koop ons ook! "

vrijdag 14 maart 2008

Puppie Odie looks soooO HAPPY!


As you all can see.....
What a doll!
He will have a lot of fun with Ingmar!
Zoals jullie allemaal kunnen zien.....
Wat een schatje!
Hij gaat een hoop plezier beleven met Ingmar!

Odie and his toy/ Odie en zijn speeltje.

The owners of Odie gave us a good advise. Take something from yourself and give it to the puppie, so he can get used to your odeur.
So....Ingmar took an old sock and put that in his pocket for a day. Then we put it a tennisbal inside this sock and voila......
Odie liked it very much and played with it.

The eigenaars van Odie gaven ons een goed advies. Neem iets van jezelf en geef dat aan je puppie, zodat hij aan jullie geurtje kan wennen.
Dus......Nam Ingmar een oude sol en dat droeg hij een hele dag in zijn zak. Toen hebben we er een tennisbal ingedaan en jawel......
Odie vond het erg leuk en hij speelde er dadelijk mee.

Odie meet's Jen again/ Odie ontmoet Jen weer.


After school I drove Ingmar to Beerta, the place Odie lives with his mom and his 4 brothers and 1 sister.
He is almost 4 weeks now and he seemed to remember us.....
He ran towards us right away and he started to play with us.
Na school reed ik Ingmar naar Beerta, het dorp waar Odie woont met zijn moeder en zijn 4 broertjes en 1 zusje.
Hij is bijna 4 weken nu en het leek alsof hij zich ons herinnerde.....
Hij rende direct op ons af en begon met ons te spelen.